Detective Consult BE

Diensten

Verzekerings onderzoeken


Contact +32 (0) 472 01 00 35 (24/7)

TransportverzekeringsfraudeMaritieme transporten:

Het transportverzekeringswezen wordt gekenmerkt door twee specifieke karakteristieken.

Op de eerste plaats is het een sector die internationaal georiënteerd is. Een extreem voorbeeld kan dit illustreren.


"Verkoper uit land A wil een lading verkopen (uit land B) aan een koper uit land C. Hij schakelt een vervoerder uit land D in

die een reder uit land E aanzoekt. Deze heeft een schip dat vaart onder de vlag van land F. De kapitein van dat schip

heeft nationaliteit G. Onderweg wordt de lading al verkocht aan een nieuwe koper uit land H. terwijl de lading moet worden

afgeleverd in een haven I. De lading is ondertussen verzekerd bij een assuradeur uit land K...


Door dit internationaal karakter is deze verzekeringstak dan ook in het bijzonder onderheving aan een onbeperkte internationale concurrentie

Een tweede kenmerk van de transportverzekeringssector is dat er enorme financiële bedragen mee gemoeid zijn. Het te verzekeren goed is meestal omvangrijk (een schip met lading bijvoorbeeld) of het transport bevat duurzaam materiaal en bijgevolg is het verzekerde ettelijke miljoenen waard.


Het internationaal karakter en het feit dat er enorme financiële bedragen op het spel staan, hebben een invloed op de aard van de criminaliteit en het opsporingsgebeuren.

De criminaliteit die voorkomt in het transportwezen kan herleid worden tot diefstal en fraude. Deze laatste criminaliteitsvorm zou de laatste jaren een opgang kennen en op georganiseerde wijze verlopen. Vooral op het gebied van het maritiem transport zou de fraude de laatste jaren welig tieren.

Verder is er de bij maritieme fraude, omdat er sprake is van georganiseerde misdaad, meer dan één persoon betrokken.

Een ander voorbeeld van georganiseerde misdaad in het transportwezen zijn de diefstallen van vrachtwagens, al dan niet met laders.


Door het internationaal karakter verloopt de bestrijding van fraude soms moeizaam. Ook de bestrijders zouden internationale bindingen moeten hebben, maar dit is niet altijd evident.                                                                                                     


Bij schadeclaims in het transportwezen wordt vrijwel altijd een onderzoek ingesteld. Elke uitbetaling van een schadeclaim betekend immers een enorme aderlating voor de verzekeraar en dus wil men wat graag investeren om uit te maken of de schade al dan niet betaald moet worden.


Het opsporingsgebeuren in deze sector kan twee richtingen uitgaan. Een eerste richting is voordat de verzekeringsmaatschappij een betaling heeft verricht, de rechtmatigheid van de schadeëis nagaan of omgekeerd de vraag of er gefraudeerd werd. Het tweede spoor is het zoeken naar elementen (bewijzen of goederen) indien er te onrechte betaald werd, teneinde de geleden verliezen te recupereren.

Het nagaan van de rechtmatigheid van de schadeëis houdt in dat wordt onderzocht of de aangegeven schade wel degelijk aanwezig is en of deze schade, volgens de bepalingen in de polis, gedekt wordt?

Met andere woorden, eerst wordt de aangifte van het schadegebeuren (materiële schade of diefstal) getoetst aan de realiteit. Vervolgens wordt de oorzaak van de schade zorgvuldig gecheckt. De rol van de verzekerde ten opzichte van de schade wordt onderzocht, meer bepaald: was hij wel een "goede huisvader"? Op een tweede niveau houdt het opsporingswerk in, de geleden verliezen tot een minimum te beperken. Indien uit de polis blijkt dat schade door de verzekeraar moet uitbetaald worden aan de verzekerde, dan zal de verzekeraar alsnog trachten de geleden verliezen te recupereren door het verdwenen goed te laten opsporen. Wanneer elementen achteraf aantonen dat een schadeclaim onrechtmatig werd uitbetaald, dan zal men alsnog trachten bewijzen te verzamelen waaruit blijkt dat er fraude in het spel is. Dit laatste privaat onderzoek kan opgezet worden ook al is de publieke opsporingssector zelf met een onderzoek bezig.


Wie doet welk onderzoek?

De eerste onderzoeksfase gebeurt door de makelaar zelf of door de schaderegelaar van de maatschappij ("leading assurance") die het al dan niet gedekt zijn van de schade volgens de polisvoorwaarden nagaat.

Bij dit opsporingsgebeuren waar hier niet verder op ingegaan wordt - wordt ook een beroep gedaan op de materiële experten. Wanneer de transportverzekeraar echter merkt dat de zaak dieper moet uitgespit worden, zal hij een beroep doen op externe onderzoekers.

De personen die ten behoeve van een externe opdrachtgever opsporingen verrichten naar een bepaalde zaak op basis van een contract, noemen we 'contract-speurders'. Deze personen zijn werkzaam als zelfstandige of in gespecialiseerde kantoren. De transportverzekeringssector werkt voornamelijk met contract-speurders.


Land-transport en opsporing:

Ook op vlak van opsporing naar transporten op het land blijkt de traditie te zijn dat een beroep wordt gedaan op externe speurders. Het internationaal karakter van dit opsporingswerk speelt eveneens mee in de keuze eerder een beroep te doen op externe experten dan het opsporingswerk binnenshuis te organiseren.

Ook in ons land gebeuren deze activiteiten door externe experten of expertisebureaus. Het 'in house' speurwerk komt in deze sector niet meer voor. Voor alle duidelijkheid moet worden gezegd dat deze privé speurders niet enkel fraudezaken onderzoeken, doch dat de meeste opdrachten bestaan uit het bepalen van de waarde van het uit te betalen bedrag. De meeste uit deze kantoren melden dat transport hun specialliteit is, maar daarnaast worden ook andere dossiers

aangenomen. Onder andere werd op dat ogenblik gewezen naar het verzekeringswezen als opdrachtgever en naar andere domeinen zoals brand, leven, auto's.

Zoals in de maritieme sector geldt hier ook dat de buitenlandse privé speurders sterk vertegenwoordigd zijn op de transportopsporingsmarkt, meer bepaald uit het Verenigd Koninkrijk.

In het trasportwezen ontmoeten we speurders op zelfstandige basis. Het aantal personen dat, naast het schade onderzoek (bepalen en onderzoeken van de technische en materiële schade), ook opsporingswerk verricht naar mogelijke misdrijven (meer specifiek fraude) of poging tot oplichting, is evenwel beperkt.


Samenwerken met Detectives Consult is strikt vertrouwelijk, wij zoeken snel naar een passende en concrete oplossing.

Wenst U meer informatie of een afspraak tel.+32 (0) 472 01 00 35 / +32 (0) 475 70 29 55