Detective Consult BE
Vragen

Detectives Consult

Vragen

Contact +32 (0) 472 01 00 35 (24/7)

Vragen

Wie wordt als privé-detective beschouwd?

Artikel 1. § 1. In de zin van deze wet wordt als privé-detective beschouwd elke natuurlijke persoon die gewoonlijk, al of niet in ondergeschikt verband, tegen betaling en voor een opdrachtgever activiteiten uitoefent bestaande uit: 1° het opsporen van verdwenen personen of verloren of gestolen goederen; 2° het inwinnen van informatie omtrent burgerlijke stand, gedrag, moraliteit en vermogenstoestand van personen; 3° het verzamelen van bewijsmateriaal voor het vaststellen van feiten die aanleiding geven of kunnen geven tot conflicten tussen personen, of die aangewend kunnen worden voor het beëindigen van die conflicten; 4° het opsporen van bedrijfsspionage; 5° elke andere activiteit bepaald bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit, bron Ministerie van Binnenlandse Zaken.


Hoe gaat dit in zijn werk de diensten van een privé detective?

Eerst leggen wij een afspraak vast teneinde Uw zaak te bespreken en overleggen wij hoe wij de best mogelijke oplossing kunnen vinden.

Na overleg wordt er voorgesteld om een overeenkomst op te maken die door beide partijen wordt ondertekend.

Aan de hand van de overeenkomst wordt ook een voorschot gevraagd die bestaat uit een gedeelte van de te verwachten kosten en de bezoldigingen.

Na de uitvoering van de opdracht maken wij ten behoeve van de opdrachtgever een verslag op dat de volgende gegevens omvatten:

Beschrijving van de verrichte activiteiten met vermelding van de data, plaatsen en uren waarop de activiteiten zijn verricht.

Een nauwkeurige berekening van de bezoldiging en kosten.Het eindverslag omvat tevens de overtuigingsstukken die de opdrachtnemer in het kader van zijn opdracht heeft verzameld.

Er worden tevens tussentijdse verslagen opgemaakt analoog aan het eindverslag.


Wat zal mij dat kosten?

Meestal proberen wij een raming te maken van de te verwachten kosten en bezoldiging die hoofdzakelijk gebaseerd is op uurbasis en per km.


Wordt het verslag van een privé detective aanvaard op de rechtbank?

De nieuwe wetgeving inzake de detectives, heeft gezorgd voor de kwaliteitsvolle dienstverlening en anderzijds voor een groter respect voor de vaststellingen van detectives door de rechtbank. Meer en meer wordt rekening gehouden door de rechtbank met de vaststellingen van een detective in arbeidszaken en familiezaken. Meer zelfs de tussenkomst en de goede diensten van een detective kunnen het verschil maken tussen winst en verlies in een procedure.


Is het beroep van privé-detective wettelijk gereglementeerd?

Sedert 19 JULI 1991 is het beroep van privé-detective bij wet gereglementeerd, bron Ministerie van Binnenlandse Zaken.


Moet een privé-detective over een vergunning beschikken?

Art. 2. § 1. (Niemand mag het beroep van privé-detective uitoefenen of zich als dusdanig bekend maken, indien hij daartoe vooraf geen vergunning heeft gekregen van de Minister van Binnenlandse Zaken, na advies van de Veiligheid van de Staat en van de procureur des Konings van de wettige hoofdverblijfplaats van de betrokkene en, bij ontstentenis ervan, de Minister van Justitie.) bron Ministerie van Binnenlandse Zaken.


L O C A T I E S

KORTRIJK


President Kennedypark

8500 Kortrijk / Courtrai

LEUVEN


Brusselsestraat

3000 Leuven

LIEGE


Place des Guillemins

4000 Liege

BRUGGE


Kapellestraat

8020 Oostkamp

GENT


Akkerhage

9000 Gent

MOESKROEN


Grand-place

7700 Moeskroen/Moucron

NAMUR


Rue du Premier Lanciers

5000 Namur

ANTWERPEN


Gerard le Grellelaan

2020 Antwerpen

DOORNIK


Rue de Maire

7503 Froyennes

CHARLEROI


Chaussée De Courcelles

Gosselies, 6041 Charleroi

HASSELT


Kattegatstraat

3500 Hasselt

MONS


Avenue Melina Mercouri

7000 Bergen/Mons

BRUSSELS


Drukpersstraat / rue de la Presse

1000 Brussel / Bruxelles


Keizer Karellaan

1082 Sint-Agatha-Berchem


Paul Gilsonlaan

1620 Drogenbos

"Het kantoor is zowel actief in het binnen- en buitenland in samenwerking met buitenlandse partners"

ibz

Wij werken enkel via vergunde privédetectives erkend door de Fed. Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, H.H. 14.1677.03.

Copyright © 2016 by "Detectives Consult"  ·  All Rights reserved

Detectives Consult

Contact

+32 (0) 472 010035 (24/7)

+32 (0) 475 702955

This site uses cookies. By continuing your visit to this site, you accept the use of these cookies.

Read more
Accept